Usnesení rady města Litvínov

Protože se zejména v poslední době množí dotazy občanů na situaci kolem zachování či prolomení územních limitů těžby hnědého uhlí, považuji za nutné seznámit veřejnost se základními fakty, která se této problematiky bezprostředně týkají. Omezím se úmyslně pouze na chronologický sled a doslovná znění, protože řada komentářů (včetně mých) byla publikována v  médiích.

4. srpna 2010

Nově sestavená koaliční vláda (ODS – TOP 09 – VV) předstoupila před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR se svým Programovým prohlášením, na základě něhož jí vyslovil parlament důvěru. V části Energetika a vnější energetická bezpečnost vláda uvádí:

Vláda se zasadí o zachování územních limitů těžby hnědého uhlí a jejich

legislativní zajištění. Předloží novelu horního zákona, která zajistí hospodárné

využívání zásob nerostných surovin.

26. ledna 2011

Vláda projednala a schválila Návrh plánu legislativních prací vlády na rok 2011 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2012 až 2014. V něm vláda schválila, že ještě v letošním roce projedná:

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),  ve znění pozdějších předpisů (malá novela,  naplňující závazek koaliční smlouvy odstranit možnost vyvlastnění majitelů nemovitostí  v dobývacích prostorech)

10.března 2011

Ministr průmyslu a obchodu se na tiskové konferenci k problematice teplárenství kromě jiného také vyjádřil  k souvislostem kolem těžebních limitů a vyvlastňování. V tiskovém prohlášení je uvedeno:

Ministr Martin Kocourek k problematice říká: „Protože se disponibilní zásoby hnědého uhlí pomalu ale jistě tenčí, měl by stát začít více uplatňovat svá práva vlastníka nevytěženého uhlí a zajistit preferenci dodávek hnědého uhlí do domácího teplárenství a elektroenergetiky oproti dodávkám do zahraničí. Stát by také měl důsledněji než dosud vykonávat své pravomoci v oblasti ochrany hospodářské soutěže a cenotvorby.

Současně s tím ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek v zájmu zvýšení právních jistot občanů žijících za územními ekologickými limity vládě navrhne co nejrychlejąí odstranění vyvlastňovacích paragrafů z horního zákona. „Pak bude další těžba možná jedině v případě jasné a dobrovolné dohody mezi stávajícími vlastníky a těžební společností, což umožní ukončit platnost územních ekologických limitů. Stát by neměl případné pokračování těžby vynucovat vyvlastněním, ale ani brzdit územními limity,“ komentuje postoj MPO ministr Martin Kocourek.

14. března 2011

Rada města přijala následující usnesení:

Rada města Litvínova v reakci na prohlášení ministra průmyslu a obchodu ze dne 10. března 2011 k otázce teplárenství a územních limitů těžby konstatuje:

  • Odstranění vyvlastňovacích paragrafů, ke kterému se vláda ČR zavázala ještě v letošním roce je důležitým krokem ke zrovnoprávnění vlastníků nemovitostí a dotčených obcí
  • Územní ekologické limity těžby hnědého uhlí chrání nejen existenci obcí jako Horní Jiřetín, Lom, Mariánské Radčice a další v severozápadních Čechách, ale také zásadně určují další rozvoj a životní podmínky pro město Litvínov a jeho více než 26 tisíc obyvatel
  • Vláda ČR se ve svém programovém prohlášení zavázala, že: „Vláda se zasadí o zachování územních limitů těžby hnědého uhlí a jejich legislativní zajištění.“ Jakékoliv ústupky od toho závazku jsou proto nepřijatelné
  • K legislativnímu zajištění územních limitů těžby dojde především tím, že je bude státní energetická koncepce respektovat, nikoliv zpochybňovat

Rada města pověřuje starostu města, aby:

  1. 1. Předal toto usnesení předsedovi vlády ČR, ministrovi průmyslu a obchodu i ostatním členům vlády ČR.          Termín: 15.3.2011

Jedna reakce na "Usnesení rady města Litvínov"

  1. Tím, že se uhlí odepíše, tím ze země nezmizí a tak bude neustále předmětem sporů.Ostatně dnešní limity, to je jen taková dávná Pithartova proklamace.

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *