Litvínov rozhodně nepřihlíží nečinně

Vážení spoluobčané,

Musím touto cestou rezolutně dementovat nepravdivé informace, které se objevily v některých médiích o postoji mém i našeho města k problematice dočasného uložení materiálu z ostravských lagun.

1.      Město Litvínov rozhodně nepřihlíží nečinně. Naopak přijalo z rozhodnutí zastupitelstva konkrétní kroky k tomu, aby byla veřejnost vybavena pravdivými a objektivními informacemi o transportu a skladování materiálu z ostravských lagun. Proto se město obrátilo na Českou inspekci životního prostředí s žádostí o prošetření dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Učinilo tak přesto, že dosavadní šetření neprokázalo negativní dopady. Město také nesouhlasí s jakýmkoliv navýšením objemu ukládaného odpadu z lagun Ostramo bez hodnocení záměru  podle zákona č.100/2001 (tzv. EIA). Město se zúčastní průběžné kontroly vzorků, které zajišťuje Krajský úřad Ústeckého kraje. Vzhledem ke skutečnosti, že celý záměr je realizován  v rámci státní zakázky, požaduje město garanci Ministersva průmyslu a obchodu za její úplné dořešení.

2.      Město chce mít jasný doklad o tom, zda je tento odpad toxický, protože žádné dostupné informace a provedená šetření tuto informaci nepotvrdily,  a nechce a nebude děsit občany nepodloženými spekulacemi.

3.      V této záležitosti jsem v Parlamentu ČR minulý týden interpeloval ministra průmyslu a obchodu i ministra životního prostředí s následujícími otázkami:

  • Zda je převozem tohoto odpadu na skládku Celio a jeho dlouhodobým uskladněním (5 až 6 let) naplněno zadání státní zakázky na likvidaci kalů z ostravských lagun?
  • Proč nejsou tyto odpady likvidovány v místě jejich vzniku?
  • Zda a jakým způsobem kontroluje MPO splnění a parametry této státní zakázky, jaké jsou výsledky kontrol?
  • Jakým způsobem spolupracuje při plnění této státní zakázky MPO s MŽP?
  • Zda a jaké má MPO, potažmo stát, jako zadavatel, nástroje na opravná opatření pro případ nedodržení zadání státní zakázky?
  • Jakým způsobem státní správa v oblasti životního prostředí kontroluje dodržování podmínek převozu a ukládání odpadu z ostravských lagun v areálu společnosti Celio?
  • Jaké jsou výsledky těchto kontrol?
  • Jaké mají MŽP a jeho organizace nástroje k prosazení nápravných opatření v případě zjištěných nedostatků?

Současně jsem požádal vypracování odborného posudku na realizaci této státní zakázky, který občanům poskytne objektivní informace.

4.      Mohu všechny naše občany ujistit, že vedení města nepodceňuje možné dopady transportu a skladování odpadu na životní prostředí a zdraví lidí a učiní všechny potřebné kroky k zajištění úplných, pravdivých a objektivních informací k této problematice. Je také připraveno zasáhnout v případě zjištění, že transport a skladování odpadu nás a naše životní prostředí ohrožuje.

5.       Současně však také nemohu a nechci tolerovat účelové zkreslování faktů, pomluvy i vyslovené lži, v nichž je zneužívána citlivá vnímavost nás všech k otázkám životního prostředí.

Mgr. Milan Šťovíček, starosta města Litvínova

Chcete napsat svůj komentář?

Váš e-mail nebude nikdy uveřejněn ani sdílen.
Vyžadovaná pole jsou označena *